Tavoitteet: Opiskelija… - ymmärtää ammattialaansa liittyvien tekstien kuten työselitysten, -suunnitelmien ja käyttöohjeiden keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen - osaa laatia ammattialansa ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt kuten työselostukset - tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta - hallitsee ammattialansa erilaiset puheviestintätilanteet esimerkiksi työselostuksen esittelyn, neuvottelun ja työhaastattelun - osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat - hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä - kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään